اطلاعیه مهم: از آنجایی که حضور دانشجویان در دانشگاه منوط به ارائه ی کارت دانشجویی می باشد، تقاضا می شود نسبت به تهیه ی آن از آموزش دانشگاه و بهمراه داشتن آن توجه لازم صورت گیرد. بدیهی است عواقب ناشی از عدم توجه به این درخواست برعهده ی دانشجو خواهدبود و مطابق م.... .
قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی برای دریافت اخبار آموزشی و فرهنگی دانشجویی مرکز به آدرس تلگرامhttps://telegram.me/Arture5_Amolبپیوندید..... .

گروه های آموزشی

رشته های تحصیلی مرکز فرهنگ و هنر 5

© Copyright 2015 | . All Rights Reserved